Thomas Houseago, "Egg Figure I", 2009

THOMAS HOUSEAGO